nybjtp

Nuoda Machinery guýma maşynlarynyň klassifikasiýasy we önümçilik ýörelgeleri

Döküm film enjamlaryny dürli amallara we ulanylyşyna görä aşakdaky kategoriýalara bölmek bolar:
Bir gatly guýma film enjamlary: ýönekeý gaplama filmleri we önümçilik filmleri we beýleki goşundylar üçin amatly bir gatly guýma film önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.

Köp gatly guýma film enjamlary: azyk gaplaýyş filmi, täze saklaýan film we ş.m. ýaly köp aýratynlyklary talap edýän käbir programmalar üçin amatly köp gatlakly birleşýän film önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.

Film örtük enjamlary: filmiň aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak üçin, filmiň ýüzüne bir ýa-da birnäçe gatlak material materiallaryny örtmek üçin ulanylýar, adatça optiki filmler, antistatik filmler we ş.m. ýaly funksional filmleri öndürmek üçin ulanylýar.

Stretch film maşyn: uzaldylan gaplama filmini öndürmek üçin ulanylýan bu enjam, adatça has gowy aýdyňlygy we berkligi gazanmak üçin uzalma we giňelme aýratynlyklaryna eýe.

Gaz izolýasiýa film enjamlary: gaz izolýasiýa filmlerini öndürmek üçin ulanylýan bu enjam, filmiň gaz izolýasiýasynyň has gowy bolmagy üçin guýma prosesinde ýörite gaz barýer materiallaryny goşýar.

Döküm film enjamlarynyň bu dürli görnüşleri, aýratynlyklary we ulanylyş gerimi bar.Aýratyn önümçilik zerurlyklaryna we önüm talaplaryna laýyklykda degişli enjamlary saýlamak gaty möhümdir.

Döküm film maşynynyň iş prinsipi şeýleräk: Çig mal taýýarlaň: ilki bilen, plastmassa granulalary ýa-da granulalar ýaly degişli çig mallary taýýarlamaly we indiki kasting prosesi üçin olary goýmaly.Eremek we ekstruziýa: Çig mal gyzdyrylandan we eredilenden soň, eredilen plastmassa ekstruder arkaly inçe we giň filme çykarylýar.Ölüm guýmak we sowatmak: Ekstrudirlenen eredilen plastmassa plýonkasy tekiz film döretmek üçin örtüji rolik ýa-da nagyşly rolik bilen basylýar we sowadylýar.Süýşmek we sowatmak: film rolikler bilen uzalýar we filmiň uzalmagy we sowadylmagy, gerekli galyňlyga we inine ýetmek üçin rulonlaryň tizlik tapawudyny sazlamak arkaly amala aşyrylyp bilner.Barlamak we kesmek: Kasting prosesinde filmiň hilini üpjün etmek üçin barlanmaly we kesilmeli köpürjikler, döwülmeler we ş.m. ýaly käbir kemçilikler bolup biler.Toplamak we ýygnamak: aboveokardaky bejerilen filmler awtomatiki usulda rulonlara ýapylýar ýa-da kesilenden we ýygnalandan soň ýygnalýar.Aboveokardakylar umumy film film maşynynyň iş ýörelgesidir we anyk iş ädimleri we amallary dürli modellere we önümçilik talaplaryna görä üýtgäp biler.


Iş wagty: Oktýabr-24-2023