nybjtp

Biz hakda

takmynan01

Biz hakda

“Quanzhou Nuoda Machinery Co., Ltd.” Hytaýda guýma film maşynlaryny öndürijilerden biridir.
Esasan, EVA gün encapsulýasiýa film önümçilik liniýasy, PE lukmançylyk sanitariýa materiallary guýulýan film önümçilik liniýasy, PEVA guýma film önümçilik liniýasy, guýma laminasiýa enjamy we ş.m. ýaly ähli kasting film tehnikalaryny gözleýäris, ösdürýäris we öndürýäris. Nuoda kompaniýasy aktýorlaryň integrasiýa hyzmatyny goldaýar. film tehnikasy we tehnologiýasy, we enjamlaryňyzyň gysga wagtyň içinde adaty önümçilige başlamagyny kepillendirmek üçin Maşyn, tehnologiýa, formula, operatorlardan çig mal ýaly doly çözgüdi hödürlemegi talap ediň.
Maşyn ýasamak üçin iň gowy garaýarys!Has dogruçyllyga, takyklyga, has kämilligi gözlemäge we müşderiler üçin gymmatlyk döretmäge we müşderiler bilen bilelikde ösmäge bolan garaýyş bolmaly.Bu biziň garaýşymyz: "elmydama wadany, aşa ygtybarlylygy we dogruçyllygy saklaň".Üstünlik gazanmak üçin bilelikde işleşeliň!

ussahanasy

Medeniýet

Elmydama wadany, aşa ygtybarlylygy we dogruçyllygy saklaň.

Maşyn ýasamak üçin iň gowy garaýarys!
Has dogruçyllyga, takyklyga, has kämilligi gözlemäge we müşderiler üçin gymmatlyk döretmäge we müşderiler bilen bilelikde ösmäge bolan garaýyş bolmaly.Bu biziň garaýşymyz: "elmydama wadany, aşa ygtybarlylygy we dogruçyllygy saklaň".

Tüýs ýürekden hyzmat

Diňe kärdeşlerimiz däl, eýsem müşderilerimizem ýylgyryşlar aksyn.
Müşderileriň her bir talaplaryny diňläň, sebäbi hakyky ýakyn hyzmat müşderiniň pikirinden gelýär.

Müşderiler üçin baha döretmek

Gazananymyzda ýitirýäris, ýitirenimizde gazanýarys.Ossitirmek we gazanmak hemişe bilelikde ýaşaýar.Hyzmatdaşlygy gazanmak maksat edinýäris.
Üstünlik mentalitetine we pikirleniş usulynda kärhana kökleriniň ösmegine baglydyr ...

medeniýeti

Kompaniýanyň iş gatnaşyklary

2011-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli enjamlarymyz 15 ýurda we sebite satyldy.Gün modullaryny ýapmak, lukmançylyk kömegi, gurluşyk aýnasy, ýumşak paket, gündelik harytlar, egin-eşik we aýakgap sintetiki materiallary üçin müşderiler üçin dürli ajaýyp çözgüt hödürleýäris we olar bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýýarys.Esasanam gün modullaryny ýapmak üçin film üçin enjamlarymyz, käbir meşhur kompaniýalar üçin hatda köp sanly pudakda sanalan kompaniýalar üçin enjamlar bilen üpjün etmegi başardyk.

Gyzyl nokat meýdanyndan soň, korporatiw toruň satuw nokady görkezilýär:

Ylmy barlaglar