nybjtp

Chinaplas 2023 üstünlikli tamamlandy, indiki ýyl Şanhaýda görüşeris!

2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde CHINAPLAS2023 üstünlikli tamamlandy.4 günlük sergi diýseň meşhur boldy we daşary ýurtly myhmanlar köp boldy.Sergi zalynda gülläp ösýän sahna görkezildi.

habarlar01

Sergi wagtynda köp sanly içerki we daşary ýurtly müşderiler satuw işgärlerimiz bilen çuňňur aragatnaşyk gurmak üçin ýygnandylar we iki tarap hem gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

habarlar02

Epidemiýa sebäpli ýüze çykan üç ýyllyk sowuk gyşdan soň, daşary ýurtly müşderiler hem gatnaşmak üçin Hytaýa gelip bildiler, köne müşderiler täze we köne müşderileriň işi hem bolar diýip umyt edip, täze iş alyp barmak we täze bazarlary öwrenmek üçin geldiler. has gowy we has gowy.Russiýadan, Päkistandan, Hindistandan, Mongoliýadan, Wýetnamdan, Braziliýadan we beýleki ýurtlardan gelen müşderileriň biziň bilen täze hyzmatdaşlyk taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin sergimize gelendigine gaty begenýäris.Şeýle hem, ýene Hytaýa gelendiklerine örän şat.

täzelikler03

Olderli köne müşderiler hem täze hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin stendimize gelip begenýärler.Şol bir wagtyň özünde, köne müşderileriň köpüsi önümçilik gerimini giňeltmek üçin sergide sargytlary yzyna gaýtardylar.Täze müşderiler täze iş mümkinçiliklerini gözlemek üçin gelýärler.Bazar gülläp ösýän sahna. Her kim gaty tolgunýar.Epidemiýadan üç ýyl geçensoň, hemme zat kadaly ýagdaýa gelen ýaly.Her kim bu ýylky bazara garaşýar we umytdan doly. Köp müşderi häzirki döwrüň tizligine eýerip, täze taslamalary gözläp, gowy ösüş perspektiwaly önümleri gözleýän häzirki täze energiýa önümleri we gün membranasy enjamlary bilen gyzyklanýar.

habarlar04

Oldhli köne we täze dostlara ynam we goldaw üçin sag bolsun aýdýaryn
Nuoda maşgalasyna eden tagallalary we yhlasy üçin sag bolsun aýdýaryn.
ÇINAPLAS 2024
Geljek ýyl Şanhaýda görüşeris!


Iş wagty: Oktýabr-24-2023