nybjtp

EVA / PE Super dury film film önümçilik liniýasy

Önümiň tanyşdyrylyşy

Nuoda kompaniýasy, guýma film tehnikasynyň we tehnologiýasynyň integrasiýa hyzmatyny goldaýar we enjamlaryňyzyň, tehnologiýanyň, formulanyň, operatorlaryň çig mallara çenli doly çözgüdini hödürlemegi talap edýär, enjamlaryňyzyň gysga wagtyň içinde adaty önümçilige başlamagyny kepillendirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary

1) mixörite garyşyk funksiýasy we ýokary plastifikasiýa kuwwaty, gowy plastmassa, gowy garyşyk täsiri, ýokary çykaryjy nurbat dizaýny;
2) Goşmaça doly awtomatiki düzediş T-die we APC dolandyryş awtomatiki galyňlyk ölçeýjisi bilen, filmiň galyňlygyny onlaýn awtomatiki ölçemeli we T-die awtomatiki sazlaň;
3) spörite spiral ylgaýjy dizaýny bilen sowadyjy rulon, ýokary tizlikli önümçilikde filmiň sowadyş täsirine göz ýetiriň;
4) Filmiň gyrasy materialy göni onlaýn gaýtadan işlemek.önümçilik çykdajylaryny ep-esli azaltmak;
5) Daşary ýurtdan getirilýän dartyş gözegçiligi bilen awtomatiki merkezi yza öwürmek, rulony awtomatiki üýtgetmek we kesmek, amal gaty ýönekeý.
EVA / PE / PEVA materialdan aýdyň film, hrustal aýdyň film öndürip biler.

Haryt amaly

1) Kosmetiki ýumşak gaplama, kompýuter we tozana garşy örtük, söwda sumkasy, sowgat sumkasy, resminama faýly, resminama haltalary, suw geçirmeýän haltalar.
2) Moda gaplamasy: uly kanselýariýa, daşky gurşaw tüýkülik eginleri, şkaf, balyk torbalary, sumka we beýleki haltalar.
3) PE birleşdirilen substrat

Tehniki maglumatlar

Taýýar önümiň giňligi

Taýýar önümiň galyňlygy

Mehaniki dizaýn çyzygynyň tizligi

Önümçilik tizligi

1500-2500mm

0.04-0.5mm

200m / min

30-120m / min

Has köp maşyn tehniki maglumatlary we teklip üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Düşünmek üçin size maşyn wideolaryny iberip bileris.

Hyzmatymyz

Tehniki hyzmat wadasy
1) Enjam çig mal bilen synag edilýär we zawoddan maşyn iberilmezden ozal synag önümçiligine eýe.
2) Mahinleri oturtmak we sazlamak jogapkärdiris, alyjynyň tehniklerine mahine operasiýasy barada tälim bereris.
3) Bir ýyl kepillik: bu döwürde möhüm bölekleriň döwülmegi (adam faktorlary we aňsat zeper ýeten bölekler sebäpli däl) bar bolsa, alyjylara bölekleri abatlamaga ýa-da üýtgetmäge kömek etmeli.
4) Ömürboýy maşynlara hyzmat ederis we yzygiderli gaýdyp gelmek, alyjylara möhüm meseleleri çözmäge we enjamy goldamaga kömek etmek üçin işçiler ibereris.

Ussahana we maşyn

Ussahana we maşyn (2)
Ussahana we maşyn (3)
Ussahana we maşyn (4)
Ussahana we maşyn (5)
Ussahana we maşyn (6)
Ussahana we maşyn (7)
Ussahana we maşyn (8)
Ussahana we maşyn (9)
Ussahana we maşyn (10)
Ussahana we maşyn (1)

Müşderiniň önümçilik meýdany

Müşderiniň önümçilik meýdany

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER