nybjtp

CPE köp gatlakly CO-ekstruziýa guýma film önümçilik liniýasy

Nuoda Firma, guýma film tehnikasynyň we tehnologiýasynyň birleşmegine kömek edýär we enjamlaryňyz tarapyndan yzygiderli önümçiligiň çalt başlamagyny kepillendirmek üçin maşyn, tehnologiýa, formulasiýa, operatorlardan çig mal ýaly ähli çözgüdi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary

Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary

1) Üýtgeşik garyşyk funksiýasy we ýokary plastifikasiýa kuwwaty, ajaýyp plastikligi, täsirli garyşmagy, ýokary öndürijiligi bilen nurbat gurluşy;

2) Saýlanyp boljak doly awtomatlaşdyrylan T-die sazlamasy we APC dolandyryş awtomatiki galyňlyk ölçeýjisi, filmiň galyňlygyny onlaýn ölçemek we T-die awtomatiki sazlamak bilen enjamlaşdyrylan;

3) Aýratyn spiral ylgaýjy bilen döredilen sowadyjy emele getiriji rulon, ýokary tizlikli önümçilik wagtynda filmiň optimal sowadylmagyny üpjün etmek;

4) Filmiň gyrasy materialyny onlaýn gaýtadan işlemek, önümçilik çykdajylarynyň ep-esli azalmagyna getirýär;

5) Daşary ýurtdan getirilýän dartyş gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan, awtomatiki rulonyň üýtgemegine we kesilmegine mümkinçilik berýän, zähmetiň aňsatlaşdyrylmagyna mümkinçilik berýän awtomatlaşdyrylan merkezi yza öwürmek.

Önümçilik liniýasy, esasan, üç gatly CPE we CEVA filmini öndürmek üçin ulanylýar.

Haryt amaly

1. Şahsy ideg elementleri:aýal-gyzlyk arassaçylyk önümi, aýallar ýassygy, çaga salfetkasy, hirurgiki eşik, haýwan ýassygy, zyňylýan eşik we ş.m.
2. Gündelik zerur zatlar:suw geçirmeýän palto, ýagyş saýawan, nahar saçagy örtügi, kostýum sumkasy, el goragy, nahar bişirmek, hammam perdesi, duş gapagy we ş.m.
3. Örtük materiallary:Kompýuter korpusy, durmuş enjamlaryny goraýjy, aýakgap galkany, ýumşak gözellik bukjasy, sumka, häzirki halta, ýazgy saklaýjy, faýl goraýjy we ş.m.

Tehniki maglumatlar

Tamamlanan giňlik

Tamamlanan galyňlyk

Mehaniki dizaýn tizligi

Durnuk tizlik

1600-2800mm

0.04-0.3mm

250m / min

180m / min

Has köp maşyn tehniki maglumatlary we teklip üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Düşünmek üçin size maşyn wideolaryny iberip bileris.

Hyzmatymyz

Tehniki hyzmat wadasy

Enjam zawoddan iberilmezden ozal çig mal ulanyp synag we synag önümçiliginden geçýär.

Maşynlary gurnamak we sazlamak üçin jogapkärçilik çekýäris we alyjynyň tehniklerine maşynlaryň işleýşi barada tälim bereris.

Bir ýylyň dowamynda, esasy bölekleriň näsazlygy ýüze çykan ýagdaýynda (adam faktorlary we aňsatlyk bilen zeper ýeten böleklerden başga), bölekleri abatlamakda ýa-da çalyşmakda alyja kömek ederis.

Maşynlar üçin uzak möhletli hyzmat ederis we alyjylara möhüm meseleleri çözmekde we enjamy goldamakda kömek etmek üçin yzygiderli iş saparlary üçin işçiler ibereris.

Ussahana we maşyn

Ussahana we maşyn (2)
Ussahana we maşyn (3)
Ussahana we maşyn (4)
Ussahana we maşyn (5)
Ussahana we maşyn (6)
Ussahana we maşyn (7)
Ussahana we maşyn (8)
Ussahana we maşyn (9)
Ussahana we maşyn (10)
Ussahana we maşyn (1)

Müşderiniň önümçilik meýdany

Müşderiniň önümçilik meýdany

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň